Bezskuteczność czynności dłużnika w postępowaniuBezskuteczność czynności dłużnika w postępowaniu sanacyjnym. Wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika poprzez komornika. Niewypłacalność dłużnika nie musi prowadzić wyłącznie do jego upadłości. Szansą na przywrócenie dłużnikowi zdolności do realizowania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją są postępowania restrukturyzacyjne. Prawo upadłościowe a prawo egzekucyjne studium przypadków Czy lata obowiązywania Prawa upadłościowego - doprowadziły do wykształcenia zgodnych i powszechnych praktyk w obszarze wpływu postępowania upadłościowego na postępowania egzekucyjne? Obrona zarządu vs przedawnienie roszczeń. Nowela Kodeksu cywilnego także Kodeksu restrukturyzacja w przedsiębiorstwie postępowania cywilnego, skraca podstawowy termin przedawnienia długów z do lat. Nowe przepisy przewidują też, że w sprawach przeciwko konsumentom trybunał będzie z urzędu badał, innymi słowy doszło do przedawnienia lub nie. Postępowanie przeznaczone dla przedsiębiorców, którzy są na skraju wypłacalności czyli są poprzednio niewypłacalni. Co do reguły zarząd nadal będzie w ręku przedsiębiorcy, będzie jednak pod stałą kontrolą sądu i wierzycieli. Dłużnik będzie mógł uzyskać ochronę przed egzekucjami. Czy Prawo upadłościowe doprowadziło do wykształcenia zgodnych i powszechnych praktyk w zakresie wpływu postępowania upadłościowego na postępowania egzekucyjne? Czy koszty postępowania egzekucyjnego względem dłużnika, co dotyczy którego ogłoszono upadłość, powinny być zgłoszone na listę wierzytelności? Czy zaawansowanie postępowania egzekucyjnego wpływa na rodzaj skutków jakie wywołuje ogłoszenia upadłości na proces egzekucyjne? Zasady ogólne postępowania po ogłoszeniu upadłości. Zgłoszenie wierzytelności. Lista wierzytelności. Likwidacja masy upadłości. Oszukańcze i nie oszukańcze bankructwo. Pozycja prawna wierzyciela zabezpieczonego rzeczowo w Prawie upadłościowym. Możliwość zabezpieczenia wierzytelności prawem rzeczowym stanowi fundamentalną zasadę polskiego systemu prawnego. Prawo upadłościowe i Prawo restrukturyzacyjne modyfikują tę zasadę a praktyka stosowania prawa nie daje jednoznacznych odpowiedzi na pytania. Czym są koszty likwidacji przedmiotu zabezpieczenia oraz inne koszty postępowania upadłościowego zaspakajane z kwoty uzyskanej z likwidacji przedmiotu zabezpieczenia jakże wyliczyć % części sumy uzyskanej z likwidacji? Jak wygląda praktyka stosowania kodeksów o bezskuteczności zabezpieczeń w upadłości i restrukturyzacji? Jakie uprawnienia przysługują w postępowaniu upadłościowym wierzycielowi rzeczowemu? Postępowania restrukturyzacyjne. Postępowanie o zatwierdzenie układu. Przyspieszone postępowanie układowe. Postępowanie układowe. Postępowanie sanacyjne. Zbieg wniosku upadłościowego i wniosku restrukturyzacyjnego. Czy wniosek o wszczęcie postępowania układowego albo upadłościowego to wystarczająca ochrona na rzecz członka zarządu. Czy złożenie wniosku o upadłość poprzez osobę trzecią zwalnia członków zarządu z odpowiedzialności? Dla kogo Zarząd Radcowie prawni Właściciele kadra managerska i kierownicza komornicy sądowni.

Najnowsze artykuły:

Top